Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Python Programming

Kursleverandør: Glasspaper

Python is a powerful and popular object-oriented scripting language. This course provides a comprehensive introduction to the core syntax and functions provided by Python, including full coverage of its object-oriented features. The course also explores some of Pythons powerful APIs and techniques, including file handling, XML processing, object serialization, and Web services.

What youll learn:

 • Writing clean Python code
 • Working with functions and objects
 • Working with text and regular expressions
 • Handing exceptions
 • Manipulating files and XML data
 • Working with web services

Prerequisites:

 • At least 6 months programming experience
 • Familiarity with OO concepts would be an advantage

Course outline:

Getting Started with Python

 • Overview of Python
 • Installing Python
 • Getting ready to develop

Python Language Fundamentals

 • Overview of core Python syntax rules
 • Simple data types and variables
 • Object essentials
 • Flow control

Working with Functions

 • The benefit of functions
 • Writing and calling functions
 • Passing parameters

Exception Handling

 • Overview of exceptions in Python
 • Handling exceptions
 • Raising exceptions
 • Design issues

Collections

 • Overview of collections in Python
 • Lists
 • Tuples
 • Sets
 • Dictionaries

Strings and Regular Expressions

 • Overview of strings in Python
 • Basic string manipulation
 • Introduction to regular expressions
 • Using regular expressions in Python

Classes and Iterators

 • Defining classes
 • Instance variables
 • Iterators
 • Creating and initializing objects

File Handling

 • Overview of file handling in Python
 • Reading and writing text files
 • Working with binary files
 • Streaming and serializing Python objects

XML Processing

 • XML essentials
 • Parsing XML documents
 • Searching for XML content
 • Generating XML data

Web Services

 • Overview of Web services
 • Implementing Web services using Python
 • Caching
 • Compression
 • Handling redirects

K-tech kan bidra med hjelp til bedrifter med ansatte som ønsker å avlegge fagbrev.  Tilbudet gjelder praksiskandidater etter § 3,5.

Sentralt gitt eksamen.

Praksiskandidater etter § 3,5 må avlegge en sentralt gitt eksamen før praktisk fagprøve kan avlegges.  K-tech kan bidra med:

 • Opplæring/kurs og materiell i aktuelle temaer for eksamensfaget
 • Forberedelse til eksamensgjennomføring
 • Oppmelding til eksamen

Gjennomføring av praktisk fagprøve.

Etter at sentralt gitt eksamen er avlagt og praksis er godkjent, kan kandidaten avlegge fagprøve.  I prosessen fram til oppstart og gjennomføring av fagprøven kan K-tech bidra med:

 • Utsjekk av kompetanse
 • Kommunikasjon med fylket vedr. godkjenning av praksis
 • Oppmelding til fagprøve
 • Tilrettelegging av fagprøve
 • Kommunikasjon med prøvenemder
 • Fasilitere fagprøven
 • Tilsyn med kandidaten under prøven

 

Ta kontakt med kurs@K-tech.no dersom dere ønsker ytterligere informasjon.

Kursleverandør: K-tech

Veiledende pris kr 2500,- i tillegg kommer dokumentasjon

 

Kursinnhold:

 • Teori
 • Gjennomgang av pneumatikk symboler og skjematikk.
 • Ulike typer kompressorer
 • Ventiler
 • Styringer av ventiler
 • Kraft beregninger
 • Tegne eksempler på ulike oppgaver
 • Utføre oppgavene som ble tegnet
 • Viser hvordan vi kan bygge opp tidligere oppgaver ved bruk av PLS

Påkrevd kunnskap:

Ingen forkunnskap

Kursleverandør: KIS Kompetanse

Veiledende pris: kr 2750,- i tillegg kommer dokumentasjon 

Kursbeskrivelse:

Kurset er for de som benytter personløfter i arbeidet. Personløfter er arbeidsutstyr som er underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring. Kurset gir en praktisk og teoretisk innføring i bruk av personløfter i henhold til myndighetenes krav til opplæring på dette området. Arbeidsgiver plikter å stille riktig utstyr til rådighet ved arbeid i høyden, og plikter også å drive opplæring på dette utstyret. Kurset er rettet mot å innfri forskriftenes krav på dette området ved bruk av personløft.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av lover og regler
 • Arbeidsulykker og risiko ved bruk av personløfter
 • Personløfter oppbygning og virkemåte
 • Klasseinndeling
 • Sikker bruk
 • Daglig kontroll, ettersyn og vedlikehold
 • Sertifisering og dokumentasjon

Påkrevd forkunnskap:

Ingen

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakerne kunne benytte personløfter på en sikker måte uten fare for seg eller kollegaer. Ivareta forskriftenes krav til opplæring av ansatte som bruker personløfter i arbeidet.

Heve arbeidstakerens kompetanse i bruk og ettersyn av personløfter. Opplæringen dokumenteres etter endt kurs.

Kursleverandør: K-tech

Veiledende pris kr 7700,- i tillegg kommer dokumentasjon

Kursbeskrivelse:

Kurset passer for deg som ønsker en innføring på hvordan man tolker og bruker tegningen som dokumentasjon for å produsere deler innen for gjeldene rammer og standarder. En tegning er en dokumentasjon på hva som skal produseres, og hvilke kvaliteter produktet skal ha. En tekninsk tegning skal beskrive form og dimensjoner slik at ingen misforståelser oppstår.

Kursinnhold:

 • Tegningsprinsipper
 • Tittelfelt
 • Linjer/Målsettingsmetoder
 • Symbolder
 • Gjenger
 • Snitt
 • Toleranser
 • Geometriske toleranser

Påkrevd kunnskap:

Noe tegningsforståelse – tilsvarende vårt kurs i tegningslesning

Målsetting:

Målsetningen med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om hvordan man bruker og tolker en tegning som dokument innenfor gjeldende rammer og standarder. Etter endt kurs vil man være godt forberedt til å fortsette på våre kurs i geometriske toleranser.

Kursleverandør: Grete Haug

Veiledende pris: kr 2600,- itillegg kommer dokumentasjon.

Kursinnhold:

 • Planleggingen – utforming, publikum, omgivelser, målgruppe)
 • Gjøre endringer i malen
 • Sette inn logo
 • Organisering / disposisjonstekst
 • Bilder og objekter
 • Diagrammer / SmartArt
 • Video og lyd fra fil
 • Animasjoner og overgangseffekter
 • Hyperkoblinger mot andre presentasjoner/regneark/tekstdokumenter
 • Handlingsknapper
 • Skjule/vise sider

 Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende Windows

Målsetting:

Målsettingen med dette kurset er å vise hvordan PowerPoint kan benyttes til å lage, redigere og presenterer lysbilder, samt å lære teknikker for fremføring av presentasjoner.

Kursinstruktør: Peter Gjefle

Veiledende pris pr. person kr 6700 + dokumentasjon

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en innføring i bruk av MS Project som er et verktøy for å administrere prosjekter. Her vil det bli sett på hvordan man kan beregne varighet og kostnader ved prosjekter samt hvordan man skal håndtere ressurser og aktiviteter.

Kursinnhold:

 • Generelt om prosjektstyring
 • Grunninnstillinger før oppstart
 • Aktiviteter og effektiv redigering
 • Bruk av disposisjon
 • Avhengigheter og kobling av aktiviteter
 • Tidsfrist og tidsbetingelser
 • Ressursliste og tildeling
 • Kostnader
 • Opprinnelig plan
 • Oppfølging av prosjektets fremdrift

Påkrevd forkunnskap:

Bør være kjent med Windows.

Målsetting:

Etter gjennomført kurs skal du kunne bruke programmet på en effektiv og riktig måte. Du vil lære å bruke de viktigste funksjonene og forstå de mest grunnleggende prinsippene som programmet bygger på.

Kursleverandør: HYTEK

Pris: På forespørsel

Kursbeskrivelse:

IPC WHMA-A-620 er utviklet med hensikt å støtte den del av elektronikkindustrien som produserer ledningsforsamlinger av enhver art, samt utfører kabelbindinger. Kurset henvender seg til medarbeidere i produksjon, PT- og utviklingsavdeling.

Kursinnhold:

 • Intrudukson og prosedyrer
 • Formål, tolkning og andvendelse av IPC WHMA-A-620
 • Forberedelse/klargjøring av ledninger
 • Lodding av deningsforbindelser
 • Crimpning av ledningsforbindelser (manuell og automatisk)
 • IDC – Insulation Displacement Connection
 • Ultralydsveising og spleising av ledninger
 • Kontakt montering og instøpte kontakter
 • Kabelforsamlinger
 • Merking/krav til lesbarhet
 • Coxiale- og Twinaxsiale samlinger/fleksible og semirigid (crimpning og lodding)
 • Sikring av kabelbinding
 • Skjermede kablebunter/elektrisk skjerming
 • Mekanisk beskyttelse av kabelbinding, mekanisk montering
 • Wire Wrap

Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende forståelse for elektronikk

Målsetting: Etter endt kurs har deltakerne lært å foreta en objektiv vurdering av godkjennelses-, kassations, og prosessindikasjonsgrenser etter IPC klassifikasjonene 1, 2 og 3, så de kan bestå den teoretiske testen som Certified IPC Spesialist og få utstedt et sertifikat. Det er gyldig i to år.

Kursinstruktør: Hytek

Veiledende pris: Etter forespørsel

Kursbeskrivelse:

For bedrifter som har innført IPC-A-610 som godkjennelses standard er det viktig også å innføre den produksjonstekniske IPC standard J-STD-001 for å få en overenstemmelse mellom kravene til sluttproduktet og produksjonsprosessene. Kurset kan eventuelt deles opp i moduler som tilpasses den enkelte virksomhet. Kurset henvender seg til operatører, konstruktører og kvalitetssikringsingeniører innenfor elektronikk.

Kursinnhold:

 • Montasje og lodding av ledninger på terminaler
 • Montasje og lodding av hullmonterte komponenter
 • Montasje og lodding av SMD komponenter
 • Kvalitetssikring og inspeksjon av elektroniske komponenter
 • Coating og innstøping
 • Rework

Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende forståelse for elektronikk

Varighet
:

5 dager (Kurset kan eventuelt deles opp i moduler som tilpasses den enkelte virksomhet)

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en innføring i de kravene som gjelder for å kunne produsere i henhold til standarden.

Kursleverandør: HYTEK

Pris: På forespørsel

Kursbeskrivelse:
IPC-A-610 er et teoretisk kurs hvor man styrker produktiviteten og produksjonsevnen i en tid hvor stadig flere kunder krever at virksomhetens produksjon etterlever IPC’s internasjonale anerkjente standarder. På kurset lærer deltakerne å foreta en objektiv vurdering av godkjennelse, kassasjons og processindikasjonsgrenser etter IPC Klassifikasjonene 1,2 og 3.

Kursinnhold:

 • Kravene i og formålet med IPC-A-610
 • Håndtering av elektroniske emner inkl. ESD
 • Krav til mekanisk montasje
 • Krav til komponent- og ledningsmontasje
 • Loddekrav
 • Renhet
 • Merking av PCB
 • Coating
 • Laminatbetingelser
 • Interne ledningsforbindelser

Påkrevd forkunnskap:
Grunnleggende elektronikkforståelse.

Målsetting
:
Etter endt kurs har deltakerne lært å foreta en objektiv vurdering av godkjennelses-, kassations, og prosessindikasjonsgrenser etter IPC klassifikasjonene 1, 2 og 3, så de kan bestå den teoretiske testen som Certified IPC Spesialist og få utstedt et sertifikat. Det er gyldig i to år.